Αυτοπαραγωγή

Ο συμψηφισμός της παραγόμενης με την καταναλισκόμενη ενέργεια, ο οποίος είναι γνωστός με τον όρο net-metering, αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και της ιδιοκατανάλωσης με τη βοήθεια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (κυρίως φωτοβολταïκά και μικρές ανεμογεννήτριες). Το net metering εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες και επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Με το Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/1-11-2013) αλλά και την Υπ. Απόφαση του ΥΠΕΚΑ στις 30/12/2014 θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα των καταναλωτών να κάνουν χρήση της αυτοπαραγωγής μέσω του net-metering.

Προς το παρόν η αυτοπαραγωγή στην Ελλάδα εφαρμόζεται μόνο για τα φωτοβολταïκά συστήματα, τα οποία μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ.) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Τα συστήματα εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούν ή σε όμορο αυτής χώρο.

Όταν η ενέργεια που παράγουν τα φωτοβολταïκά συστήματα είναι μικρότερη των καταναλωσεών μας, τότε η επιπρόσθετη ενέργεια που χρειαζόμαστε έρχεται από το δίκτυο της ΔΕΗ. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν η ενέργεια που παράγουν τα φωτοβολταïκά συστήματα είναι μεγαλύτερη των καταναλωσεών μας τότε η επιπλέον ενέργεια που παράγουμε διοχετεύεται στο δίκτυο. Η παραγόμενη και η καταναλισκόμενη ενέργεια συμψηφίζονται λογιστικά σε ετήσια βάση.

Τα συστήματα αυτοπαραγωγής δεν χρειάζονται αποθήκευση ενέργειας κι επομένως δεν υφίσταται κόστος αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) το οποίο χαρακτηρίζεται ως επί το πλείστον ασύμφορο.

Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα της αυτοπαραγωγής ηλιακής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταïκών συνίστανται:

 • στη δραματική μείωση ή ακόμα και μηδενισμό του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ
 • στη μείωση των ετήσιων εξόδων για τη θέρμανση – ψύξη – ζεστά νερά χρήσης (ΖΝΧ)
 • η γρήγορη απόσβεση της επένδυσης
 • η απεξάρτηση από τις μελλοντικές αυξήσεις της τιμής του ρεύματος για 25 χρόνια

Το NetMetering μπορεί να εφαρμοστεί σε:

 • Οικίες
 • Ξενοδοχεία
 • Επαγγελματικούς χώρους
 • Βιοτεχνίες / Βιομηχανίες

και γενικότερα σε όποιο χώρο έχει ρολόι της ΔΕΗ.

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν τα φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

 autoparagwgh2

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό, έχουν ως ακολούθως:

 • Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του.
 • Το φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης την οποία τροφοδοτεί.
 • Το φωτοβολταϊκό σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται (δεν είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός με καταναλώσεις του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου σε άλλες θέσεις εγκατάστασης).
 • Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος.
 • Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).

Παράδειγμα NetMetering

Αν πάμε σε ένα παράδειγμα μικρής επιχείρησης (ξενοδοχείο) που εγκαθιστά ένα σύστημα net metering ισχύος 20kWp με κόστος (ενδεικτικό) περί τις 22.000€+ΦΠΑ, τότε το ξενοδοχείο θα μειώσει κατά τουλάχιστον 30.000kWh ετησίως τους λογαριασμούς του, δηλαδή περισσότερο από 5.000€ εξοικονόμηση. Η απόσβεση της επένδυσης αναμένεται στα 5,5 έτη.

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε οτι τα φωτοβολταϊκά έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, το οποίο σημαίνει οτι το κεφάλαιό μας θα παραμένει δικό μας να το αξιοποιήσουμε κατα το συμφέρον μας (είτε προσθέτοντας μπαταρίες και φτιάχνοντας ένα αυτόνομο σύστημα ηλεκτροδότησης, είτε συνεχίζοντας τη σύμβαση αυτοπαραγωγής μετά τη παρέλευση της 25ετίας).

H εταιρεία ENERGOPLAN Α.Ε. είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται από το 2007 στον τομέα των Α.Π.Ε.

Διαθέτοντας εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας καθώς και άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό αναλαμβάνει την αναλυτική μελέτη των αναγκών σας καθώς και καταγραφή όλων των κρίσιμων παραμέτρων που πρέπει να υπολογιστούν για το σχεδιασμό της εγκατάστασης σας.