ΑΠΕ / Βιομάζα – Βιοαέριο

Βιομάζα

Βιομάζα είναι  η οργανική ύλη, η οποία προέρχεται από ζώντες ή προσφάτως ζώντες οργανισμούς. Πρακτικά μπορούμε να πούμε ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται κάθε υλικό το οποίο έχει φυτική ή ζωïκή προέλευση (άμεση ή έμμεση).

Οι βασικές πρώτες ύλες της βιομάζας προέρχονται από:

 • Κτηνοτροφικά απόβλητα
 • Γεωργικά υπολείμματα και απόβλητα
 • Υλοτομία και βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου
 • Απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων και σφαγείων
 • Αστικά απόβλητα
 • Ενεργειακές καλλιέργειες

Η βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί για τη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών είτε σε τοπικό επίπεδο (αποκεντρωμένες μονάδες παραγωγής ενέργειας) είτε σε κεντρικό επίπεδο. Οι τεχνολογίες για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από βιομάζα που επικρατούν σήμερα είναι η αεριοποίηση, η καύση, η πυρόλυση καθώς και η αναερόβια χώνευση.

Οι κύριες εφαρμογές με καύσιμο τη βιομάζα είναι:

 

 • Θέρμανση οικίων / ξενοδοχείων με καύση βιομάζας σε ατομικούς / κεντρικούς λέβητες
 • Παραγωγή ενέργειας σε γεωργικές βιομηχανίες: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας χρησιμοποιείται από γεωργικές βιομηχανίες στις οποίες η βιομάζα προκύπτει σε σημαντικές ποσότητες σαν υπόλειμμα ή υποπροϊόν της παραγωγικής διαδικασίας ενώ υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις σε θερμότητα (πχ εκκοκκιστήρια, πυρηνελαιουργεία, βιομηχανίες ρυζιού)
 • Τηλεθέρμανση: Είναι η προμήθεια θέρμανσης χώρων καθώς και ζεστού νερού χρήσης σε ένα σύνολο κτιρίων, έναν οικισμό, ένα χωριό ή μια πόλη, από έναν κεντρικό σταθμό παραγωγής θερμότητας.
 • Παραγωγή ενέργειας σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού και Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
 • Θέρμανση θερμοκηπίων: Σε περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν μεγάλες ποσότητες διαθέσιμης βιομάζας, χρησιμοποιείται η βιομάζα σαν καύσιμο σε κατάλληλους λέβητες για τη θέρμανση θερμοκηπίων.
 • Παραγωγή βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) για τις μεταφορές
 • Τριπαραγωγή (ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα, ψύξη) σε βιομηχανίες και ξενοδοχεία

Βιοαέριο

Το βιοαέριο είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης κατά την οποία η οργανική ύλη (απόβλητη και υπολειμματική βιομάζα) αποσυντίθεται παρουσία μικροοργανισμών σε συνθήκες απουσίας οξυγόνου.

Η επιλογή της πρώτης ύλης σε μια μονάδα παραγωγής βιοαερίου είναι καθοριστική ως προς την ισχύ της μονάδας και την ενέργεια (ηλεκτρική και θερμική) που θα παράγει.

Η πρώτη ύλη για τη παραγωγή βιοαερίου μπορεί να εμπεριέχει κτηνοτροφικά απόβλητα (κοπριά, λύματα), υπολείμματα, οργανικά απόβλητα από τη βιομηχανία τροφίμων, αστικά οργανικά απορρίμματα, λυματολάσπη και ενεργειακές καλλιέργειες.  

Το βιοαέριο δύναται να χρησιμοποιηθεί για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας αφού μπορεί να καεί απευθείας σε μηχανές συμπαραγωγής, είτε μπορεί να καθαριστεί και να αναβαθμιστεί με σκοπό τη τροφοδοσία του στο δίκτυο του φυσικού αερίου. Από την άλλη το χωνεμένο υπόλειμμα που παράγεται κατά τη διαδικασία της ανερόβιας χώνευσης είναι ένα εξαιρετικό εδαφοβελτιωτικό και παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα. Οι οσμές του υπολείμματος είναι κατά πολύ μειωμένες και τα θρεπτικά στοιχεία του για την ανάπτυξη των φυτών είναι βελτιωμένα, με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα εξαιρετικό οργανικό εδαφοβελτιωτικό.

Βιομεθάνιο

Το βιομεθάνιο είναι είτε το αναβαθμισμένο βιοαέριο από τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης είτε το καθαρισμένο αέριο σύνθεσης (syngas), το οποίο παράγεται από την αεριοποίηση της βιομάζας.

Είναι 100% ανανεώσιμο καύσιμο, ενώ για να καταστεί η εγχυσή του στο δίκτυο του φυσικού αερίου, θα πρέπει να αναβαθμιστεί, το οποίο σημαίνει ότι το διοξείδιο του άνθρακα απομακρύνεται, ενώ το ποσοστό του μεθανίου αυξάνεται συνήθως πάνω από το 96% ούτως ώστε να πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας του φυσικού αερίου.

Δεδομένου ότι η ενεργειακή σύνθεση του βιομεθανίου είναι κοντά στο φυσικό αέριο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκαταστατό του σε οποιαδήποτε αναλογία (έγχυση στο δίκτυο) είτε ως καύσιμο για τα οχήματα. Το βιομεθάνιο είναι ένα εμπορικά βιώσιμο καύσιμο με τη προϋπόθεση ότι απαλάσσεται από τη βαριά φορολόγηση ή εμπεριέχει οικονομικά κίνητρα: μπορεί να βασιστεί στην υπάρχουσα υποδομή του φυσικού αερίου, ενώ η τεχνολογία αναβάθμισης είναι ώριμη και δοκιμασμένη.

Η ENERGOPLAN διαθέτοντας μία απολύτως καταρτισμένη και έμπειρη επιστημονική ομάδα αναλαμβάνει τη συμβουλευτική καθοδήγηση, τη μελέτη και το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη προμήθεια εξοπλισμού, τη κατασκευή και τη συντήρηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιομάζα.