ENERGOPLAN / Γενικοί – Εμπορικοί όροι

 1. Οι αναγραφόμενοι “Γενικοί- Εμπορικοί Όροι Πωλήσεων” της ENERGOPLAN ΑΕ, εφεξής καλούμενη “η εταιρεία”, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβάσεων πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες – αγοραστές. Όροι αγοράς πελατών – αγοραστών που είναι αντίθετοι με τους Όρους Πωλήσεων δεν δεσμεύουν την εταιρεία ακόμη και αν δεν τους έχουμε αντικρούσει ρητά.
 2. Ο πελάτης – αγοραστής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει τα προϊόντα της προσφοράς που έχει κάθε φορά αποδεχθεί, κατά την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης. Σε περίπτωση μη παραλαβής των προϊόντων και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 20 ημερών από την συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης, η εταιρεία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση, ο δε πελάτης – αγοραστής θα βαρύνεται με τα δημιουργηθέντα έξοδα αποθήκευσης.
 3. Σε περίπτωση της για οποιοδήποτε λόγω ακύρωσης αποδεχθείσας παραγγελίας για λόγους που αντικειμενικά δεν εμπίπτουν στην ευθύνη της εταιρείας, η όποια καταβολή έχει γίνει από τον πελάτη – αγοραστή θεωρείται καλώς καταβληθείσα και δεν επιστρέφεται θεωρούμενη ως συμφωνηθείσα αποζημίωση της εταιρείας για τέτοιες περιπτώσεις.
 4. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται με βάση τη συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης και όπως αυτή περιγράφεται στην Σύμβαση Έργου ή στο κείμενο της Προσφοράς, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή αδυναμία παραγωγής των προϊόντων από τον εκάστοτε προμηθευτή. Η εταιρία δεν θεωρείται υπερήμερη, αν εγγράφως ειδοποιήσει τον πελάτη – αγοραστή περί αδυναμίας παράδοσης, προ της καθορισθείσας ημερομηνίας παράδοσης, εκθέτοντας αναλυτικά και τους λόγους. Στην ειδοποίηση θα πρέπει ρητώς να περιγράφεται η νέα ημερομηνία παράδοσης.
 5. Οι αποστολές εμπορευμάτων από την αποθήκη της εταιρείας προς το συμφωνημένο σημείο παράδοσης και μόνο, γίνονται με ευθύνη της εταιρείας. Η παράδοση των εμπορευμάτων στο χώρο του πελάτη – αγοραστή, γίνεται με επιβάρυνση του πελάτη – αγοραστή για τα μεταφορικά ή τα ταχυδρομικά έξοδα. Επιπλέον έξοδα για επείγουσες αποστολές, επιστροφή προϊόντων στην εταιρεία όπως και έξοδα αποστολής προϊόντων προς επισκευή, βαρύνουν και καταβάλλονται από τον πελάτη – αγοραστή.
 6. Οποιαδήποτε μετακίνηση των προϊόντων πέραν της αποθήκης ή πέραν του ορισθέντος τόπου παράδοσης, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη – αγοραστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Ο έλεγχος των προϊόντων γίνεται κατά την παράδοσή τους στο τόπο παράδοσης που έχει οριστεί εξαρχής. Επιστροφές προϊόντων που δεν εμπίπτουν στους κανόνες των εγγυήσεών τους, δεν γίνονται αποδεκτές. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντων μετά το πέρας 30 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή τους , δεν γίνετε αποδεκτή. Προϊόντα εκτός συσκευασίας ή κατεστραμμένα λόγω κακής μεταχείρισης, δεν γίνονται σε καμία περίπτωση αποδεκτά, ακόμη και αν βρίσκεται σε ισχύ η εγγύησή τους.

 1. Η παρούσα προσφορά είναι προϋπολογιστική και συντάχθηκε βάσει των τεχνικών στοιχείων που καταγράφηκαν κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε από την εταιρεία και σε συνδυασμό με τις προφορικές διευκρινήσεις που μας δώσατε. Η παρούσα προσφορά αφορά αποκλειστικώς τις προσφερόμενες ποσότητες υλικών και υπηρεσιών και για όλη την διάρκεια ισχύς της και μόνο.
 2. Οι τιμές της παρούσας προσφοράς δεν περιλαμβάνουν τον αναλογούντα Φ.Π.Α, ο οποίος υπολογίζεται ξεχωριστά και επί του συνολικού προϋπολογισμού.
 3. Ο χρόνος παράδοσης προσδιορίζεται με βάση τις διαθεσιμότητες των υλικών ανά περίοδο και προσδιορίζεται πριν την οριστική αποδοχή της προσφοράς ή την υπογραφή Σύμβασης Έργου.
 4. Οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν όλα τα πιθανά απρόβλεπτα κόστη, εργασίες, μεταφορές κτλ., αποτελώντας τελικές τιμές χωρίς Φ.Π.Α , αποκλειστικά και μόνο για τα περιγραφόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Για οποιαδήποτε επιπλέον παροχή θα πρέπει να συμφωνείτε εκ νέου μεταξύ των μερών.
 5. Οι εγγυήσεις του εξοπλισμού αλλά και της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης ισχύουν όπως ρητώς περιγράφονται στην παράγραφο 3 της παρούσας προσφοράς, με την ρητή προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προδιαγραφές συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών.
 6. Πριν την παράδοση των προϊόντων θα πρέπει να έχει εξοφληθεί πλήρως τοις μετρητοίς το συνολικό τίμημα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί πίστωση για το σύνολο ή μέρος του τιμήματος (πληρωμή σε δόσεις), προς εξασφάλιση δε αυτού έχουν παραδοθεί στην εταιρία από τον πελάτη – αγοραστή τα σχετικά αξιόγραφα. Χρόνος αποπληρωμής είναι ο προβλεπόμενος στην αποδεχθείσα προσφορά ή την υπογεγραμμένη Σύμβαση Έργου. Εάν ο πελάτης – αγοραστής καθυστερήσει την οποιαδήποτε καταβολή του τιμήματος, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση, οποιαδήποτε δε καταβολή έχει γίνει μέχρι τότε από τον πελάτη – αγοραστή θεωρείται καλώς καταβληθείσα και δεν επιστρέφεται, θεωρούμενη ως συμφωνηθείσα αποζημίωση της εταιρίας για την συγκεκριμένη περίπτωση.
 7. Μερική ή ολική εξόφληση του τιμήματος αποδεικνύεται αποκλειστικώς με έντυπη απόδειξη της εταιρείας.
 8. 14. Σε περίπτωση πώλησης προϊόντων με πίστωση του τιμήματος, ο πελάτης – αγοραστής συνομολογεί την παραλαβή των προϊόντων κατά κατοχή μόνο της κυριότητας και της νομής παρακρατουμένων από την εταιρεία μέχρι της πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως του τιμήματος. Κατά την διάρκεια ισχύος της συμφωνούμενης αναβλητικής αίρεσης, απαγορεύεται ρητώς κάθε πράξη ματαίωσης ή ελάττωσης του αποτελέσματος αυτής. Σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή, η εταιρεία δικαιούται να απαιτήσει την καταβολή ολόκληρου του τιμήματος το οποίο καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο, ή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ασκώντας τα εκ της κυριότητας δικαιώματα. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει τις έως τότε καταβληθείσες δόσεις, ως συμφωνηθείσα αποζημίωση για την ως άνω αιτία .
 9. 15. Για κάθε διαφορά που απορρέει ή συνδέεται με την αποδεχθείσα προσφορά ή την Σύμβαση Έργου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, η εταιρεία ωστόσο έχει το δικαίωμα να προσφύγει και στα δικαστήρια του τόπου κατοικίας ή της έδρας του πελάτη – αγοραστή της. Τα εν γένει δικαστικά έξοδα της εταιρείας θα βαρύνουν αποκλειστικώς τον πελάτη – αγοραστή.
 10. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, εκτός εάν υπάρξει προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους.