ΑΠΕ / Αιολικά / Μεγάλα Έργα

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  με την εκμετάλλευση της Αιολικής σε μεγάλη κλίμακα, υλοποιείται από συστοιχία Ανεμογεννήτριων (Αιολικό Πάρκο), οι οποίες είναι χωροθετημένες σε περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό όπου και διοχετεύει το σύνολο της  στο τοπικό Δίκτυο.

Ένα αιολικό πάρκο δεν αποτελείται μόνο από τις ανεμογεννήτριες, αλλά και από τους δρόμους για τη πρόσβαση, τα κτίρια (αν υπάρχουν) καθώς και το σημείο σύνδεσης στο δίκτυο. Η τεχνολογία που διέπει την αιολική ενέργεια, σε γενικές γραμμές, μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με το αν οι ανεμογεννήτριες είναι οριζοντίου ή κάθετου άξονα και αν αυτές χωροθετούνται χερσαία ή υπεράκτια.

Καθώς η ταχύτητα του ανέμου αυξάνεται, το ποσό της διαθέσιμης ενέργειας αυξάνεται, ακολουθώντας μια κυβική συνάρτηση. Συνεπώς με την αύξηση της μέσης ταχύτητας του ανέμου, αυξάνεται και η δυναμικότητα. Π.χ. ο διπλασιασμός της ταχύτητας του ανέμου επιφέρει την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ανεμογεννήτριας κατά οκτώ φορές. Επομένως, υπάρχει ένα σημαντικό κίνητρο για τη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων σε περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό. Επιπροσθέτως, ο άνεμος είναι πιο σταθερός σε μεγαλύτερες ταχύτητες και σε μεγαλύτερα ύψη. Για παράδειγμα, μια πενταπλάσια αύξηση του ύψους μιας ανεμογεννήτριας μπορεί να οδηγήσει σε διπλάσια αιολική ενέργεια. Η θερμοκρασία του αέρα έχει επίσης επίδραση, καθώς ο πυκνότερος (ψυχρότερος) αέρας παρέχει περισσότερη ενέργεια. Σημαντική παράμετρος είναι επίσης η ομαλότητα του αέρα. Ο τυρβώδης (ταραχώδης) αέρας μειώνει την ισχύ και μπορεί να αυξήσει τα φορτία που δέχεται η κατασκευή και ο εξοπλισμός συνεπάγοντας την αύξηση στα κόστη των υλικών.

Από την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας προκύπτουν οφέλη όπως:

 • Η αποφυγή επιβάρυνσης του τοπικού περιβάλλοντος με επικίνδυνους αέριους ρύπους
 • Η συνεισφορά στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο
 • Χαμηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων
 • Φθηνότερη κιλοβατώρα από την αντίστοιχη που παράγεται από την καύση πετρελαίου ή φυσικού αερίου
 • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Για να αντιληφθούμε καλύτερα τα περιβαλλοντικά οφέλη της αιολικής ενέργειας, είναι χαρακτηριστικό πως για κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από αιολικά πάρκα, και άρα όχι από συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός κιλού διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κλπ.). 

Σημαντικό, επίσης, πλεονέκτημα των ΑΠΕ και δη της αιολικής ενέργειας είναι η αποκέντρωση του συστήματος ενέργειας εξαιτίας της γεωγραφικής τους διασποράς. Κάτι τέτοιο έχει σαν αποτέλεσμα την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με αποτέλεσμα, την ανακούφιση των συστημάτων υποδομής και τον περιορισμό των απωλειών κατά την μεταφορά ενέργειας.

Η ENERGOPLAN διαθέτει πολυετή εμπειρία στη μελέτη, στον σχεδιασμό και στη κατασκευή αιολικών πάρκων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου μπορεί να αναλάβει και να υλοποιήσει τα ακόλουθα:

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μελέτη Εφαρμογής
 • Ολοκληρωμένο & Εφαρμοσμένο Σχεδιασμό
 • Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού μετρήσεων
 • Επιλογή και Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση – Ολοκλήρωση Κατασκευής
 • Λειτουργία, Τεχνική Υποστήριξη & Συντήρηση Έργου
 • Project Monitoring