ΑΠΕ / Αιολικά / Μετρήσεις Αιολικού Δυναμικού

Οι μετρήσεις του αιολικού δυναμικού είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό και τον καλό προγραμματισμό λειτουργίας ενός αιολικού σταθμού. Η εκτίμηση του διαθέσιμου αιολικού δυναμικού μιας περιοχής είναι πολύ ευαίσθητη στις διακυμάνσεις της ταχύτητας του ανέμου ενώ η επιλογή της θέσης μέτρησης απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και εμπειρία. Το σύνολο του εξοπλισμού του ανεμολογικού ιστού που χρησιμοποιείται, προέρχεται από αναγνωρισμένους κατασκευαστές κι έχει σχεδιαστεί για την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού σε δυσχερείς συνθήκες.

Η ENERGOPLAN αναλαμβάνει την προμήθεια και την εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του υπο μελέτη αιολικού πάρκου, όπως επίσης την παρακολούθηση των μετρήσεων μέσω μόντεμ και τη συλλογή ανεμολογικών δεδομένων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα.