ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΑΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΣ;
 
Ένας φωτοβολταϊκός σταθμός είναι μια παραγωγική μονάδα η οποία κατασκευάστηκε με την προοπτική να λειτουργεί με ασφάλεια, με τη βέλτιστη δυναμικότητα παραγωγής, για τουλάχιστον 20 χρόνια και να ανταπεξέρχεται στην πάροδο των ετών στις ιδιαιτερότητες των καιρικών συνθηκών. Σε διαφορετική περίπτωση η επένδυση χάνει μέρος της αξίας της, που σε αρκετές περιπτώσεις  υπερβαίνει το 50%, με αποτέλεσμα να μειώνεται σε επικίνδυνο βαθμό η βιωσιμότητα της. Αυτό απαιτεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός να διατηρείται πάντα σε υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας και παραγωγικότητας.
 
Για να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας και παραγωγικότητας απαιτούνται:
– Συνεχής επιτήρηση / παρακολούθηση του σταθμού για τον άμεσο εντοπισμό δυσλειτουργιών και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του σταθμού
– `Αμεση αποκατάσταση των βλαβών για τη μείωση της απώλειας εσόδων
– Συντήρηση του εξοπλισμού για την αποφυγή βλαβών αλλά την επιμήκυνση του χρόνου ζωής του και της διατήρησης/αύξησης της απόδοσής του
– `Αμεση διάθεση ανταλλακτικών και εξοπλισμού
– Πρόβλεψη των πιθανών προβλημάτων με σκοπό την έγκαιρη αποκατάστασή τους (πριν την εμφάνιση της βλάβης)
– Διατήρηση του εξοπλισμού καθαρού για την αύξηση της απόδοσής του
– Διατήρηση του περιβάλλοντος χώρου καθαρού για την αποφυγή πυρκαγιών.
 
Η ENERGOPLAN διαθέτοντας:
– μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη, σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υψηλής προστιθέμενης αξίας 
– έμπειρο και τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό
– σύγχρονο εξοπλισμό
-άρτια καταρτισμένους συνεργάτες 
 
Έχει τη δυνατότητα να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών. 

 

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η υπηρεσία της παρακολούθησης αφορά την καθημερινή παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας και απόδοσης του Φ/Β σταθμού με τη χρήση του εγκατεστημένου συστήματος τηλεμετρίας.

 

Συγκεκριμένα η υπηρεσία περιλαμβάνει την:

 • Παρακολούθηση της λειτουργίας των inverters
 • Παρακολούθηση της λειτουργίας του υποσταθμού
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης διάγνωσης προβλημάτων και άμεσης επίλυσής τους

Η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα καθημερινής ηλεκτρονικής ενημέρωσης για την καλή λειτουργία του σταθμού και την ημερήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το ημερήσιο πρωτόκολλο συμβάντων.

Η παρακολούθηση του φωτοβολταϊκού σταθμού πραγματοποιείται από έμπειρους μηχανικούς στο control room της εταιρείας μας με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού το οποίο έχει αναπτυχθεί από την επιστημονική ομάδα της ENERGOPLAN για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες των φωτοβολταικών σταθμών της Ελλάδας.

Μέσω του λογισμικού παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της:

 • Στιγμιαίας απόδοσης των inverters
 • Κίνησης των tracker
 • Καμπύλης ημερήσιας παραγωγής

Επίσης, με τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού οι μηχανικοί της εταιρείας μας έχουν δυνατότητα να προχωρούν σε συγκρίσεις και προβλέψεις με σκοπό:

 • την επιβεβαίωση ότι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ανέρχεται στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο
 • τη διάγνωση πιθανών μελλοντικών προβλημάτων του εξοπλισμού
 • τη διάγνωση πιθανών προβλημάτων που οφείλονται σε σκιάσεις, επικαθήσεις σκόνης ή/και ρύπων στα φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες οι οποίες εκτελούνται κάθε εξάμηνο:

 • Επιθεώρηση των Φ/Β πλαισίων με έμφαση στην ηλεκτρική λειτουργικότητα του σταθμού κα τον εντοπισμό οξειδώσεων, παραμορφώσεων, βραχυκυκλωμάτων του συστήματος ή μερών του
 • Επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρολογικών τμημάτων του Φ/Β σταθμού
 • Επιθεώρηση / έλεγχος των βάσεων στήριξης και σύσφιξη των κοχλιοσυνδέσεων.
 • Επιθεώρηση / έλεγχος κινητών και ηλεκτρομηχανολογικών μερών συστήματος tracking.

Στο πλαίσιο της προληπτικής συντήρησης, προσφέρονται επίσης σε ετήσια βάση, οι ακόλουθοι έλεγχοι με τον εξοπλισμό που διαθέτουμε:

 • Έλεγχος Καμπύλης I-V. Με τη μέτρηση της καμπύλης I-V, ελέγχεται είτε  σε επίπεδο πάνελ είτε σε επίπεδο πάνελ είτε σε επίπεδο στοιχειοσειράς, η λειτουργία των γεννητριών σε όλα τα σημεία λειτουργίας. Με την παράλληλη μέτρηση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμοκρασίας των πάνελ μπορεί να εξαχθεί η καμπύλη σε συνθήκες STC και να συγκριθεί με την καμπύλη που δίνει ο κατασκευαστής.
 • Έλεγχος με θερμογραφική κάμερα. Ο συγκεκριμένος έλεγχος αποτελεί τον μοναδικό μη καταστρεπτικό τρόπο για να διαπιστώσει κανείς εν ώρα λειτουργίας, χωρίς να διακοπεί η παραγωγή, την ποιότητα ενός φωτοβολταϊκού πάνελ αλλά και να παρακολουθεί την απόδοσή του σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, εκτός από τα φωτοβολταϊκά πάνελ η θερμική κάμερα είναι ένας εύκολος τρόπος ελέγχου των καλωδιώσεων και των ηλεκτρικών πινάκων για τυχόν δυσλειτουργίες όπως συνδέσεις καλωδίων με μεγάλη αντίσταση, προβληματικές ασφάλειες και άλλα.
 • Έλεγχος με αναλυτή ισχύος. Αναλυτικά οι εργασίες που πραγματοποιούνται απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
  • INVERTER
   • Έλεγχος μετατροπέων
   • Έλεγχος φρεατίων επιθεώρησης
   • Σύσφιξη συνδέσμων στις βάσεις
   • Καθαρισμός Φίλτρων
   • Έλεγχος τάσης εισόδου
   • Έλεγχος τάσης εξόδου
  • ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ DC
   • Έλεγχος υποπινάκων
   • Έλεγχος των συνδέσεων
   • Έλεγχος των ασφαλειών
   • Έλεγχος των αντικεραυνικών
   • Σύσφιξη των συνδέσεων
   • Μέτρηση τάσης στις επαφές ασφαλειών
   • Μέτρηση τάσης στις επαφές αντικεραυνικών
  • Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ
   • Έλεγχος των πλαισίων
   • Έλεγχος για κατεστραμμένα πλαίσια
   • Σύσφιξη των πλαισίων
   • Έλεγχος των κυτίων σύνδεσης
  • ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
   • Έλεγχος του πίνακα
   • Έλεχος μετρητικών οργάνων
   • Έλεγχος της βάσης και της στήριξης
   • Οπτικός έλεγχος των συνδέσεων
   • Σύσφιξη εξαρτημάτων
   • Μέτρηση τάσης στις εισόδους
   • Μέτρηση τάσης στην έξοδο
  • ΓΕΙΩΣΕΙΣ
   • Έλεγχος γειώσεων
   • Έλεγχος συνδέσεων γειώσης
   • Έλεγχος φρεατίου γείωσης
   • Έλεγχος διάβρωσης συνδέσμων
   • Έλεγχος τριγώνου γείωσης ΓΠΧΤ
   • Έλεγχος τριγώνου γείωσης αλεξικέραυνου
   • Μέτρηση αντίστασης γείωσης
  • TRACKER
   • Έλεγχος κινητών μερών συστήματος tracking
   • Έλεγχος συστημάτων μέτρησης γωνιών tracker
   • Έλεγχος ηλεκτρικών μερών συστήματος tracker και Θερμογράφηση
   • Έλεγχος λειτουργίας προστασίας συστήματος tracker (π.χ. οριζοντίωση σε περίπτωση υψηλών ανέμων)
   • Γρασάρισμα στα σημεία που απαιτείται
   • Έλεγχος λειτουργίας rcd
   • Έλεγχος λειτουργίας spds
  • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ
   • Η κατακάθιση σκόνης και ακαθαρσιών στην επιφάνεια των φωτοβολταϊκών πάνελ εκτός από τη μείωση της μακροζωϊας του εξοπλισμού, ευθύνεται για ετήσια μείωση της παραγωγής του φωτοβολταϊκού πάρκου και κατά συνέπεια για διαφυγόντα κέρδη της τάξεως του 10%.
  • ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
   • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των φ/β σταθμού και προτάσεις και βελτίωση της λειτουργίας του.
   • Πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης φορέα πιστοποίησης της λειτουργικής κατάστασης του Φ/Β σταθμού.
   • Συντήρηση υποσταθμών
   • Δυνατότητα διατήρησης αποθέματος βασικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών του Φ/Β σταθμού.
   • Υπηρεσίες διαχείρισης του Φ/Β σταθμού.

Μετά το πέρας του προληπτικού ελέγχου συντάσσεται και αποστέλλεται τεχνική έκθεση η οποία περιλαμβάνει α) τυχόν ευρήματα του ελέγχου και β) προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας του Φ/Β σταθμού με βάση τα αποτελέσματα του προληπτικού ελέγχου.

Η υπηρεσία των εκτάκτων εργασιών διάγνωσης και επισκευής, σε αντίθεση με την προληπτική συντήρηση, αφορά εργασίες που εκτελούνται όταν παρουσιαστεί συγκεκριμένο πρόβλημα που τις επιβάλει και κατόπιν εντολής του ιδιοκτήτη του Φ/Β σταθμού.